Säännöt

SÄÄNNÖT

 

RAIDELIIKENTEEN TEKNISTEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LIITTO 

                     RTTL RY:N SENIORIT

 

 

 

1.    Nimi ja kotipaikka

Osaston nimi on Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry:n Seniorit, joka on Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry:n osasto.

Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa. Osastosta käytetään näissä säännöissä lyhennystä RTTL Seniorit (RTTLS).

 

 

        2. Toiminnan tarkoitus

RTTL Seniorit toiminnan tarkoituksena on edistää jäsentensä henkistä ja fyysistä virkistys- ja harrastustoimintaa. Osasto toimii myös yhdyssiteenä Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry:n ja RTTL Seniorit jäsentensä välillä. RTTL Seniorit ei rekisteröidy, mutta toiminnassaan se noudattaa yhdistyslakia.

 

Toiminta rahoitetaan ensisijaisesti jäsenmaksutuloilla.

 

RTTL Seniorit voi kerätä kannatus- tai osallistumismaksua toimintaansa osallistuvilta henkilöiltä ja vastaanottaa kannatusmaksua ja lahjoituksia.

 

Kannatusjäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

 

 

        3. Jäsenet

RTTL Seniorit jäseniksi voidaan hyväksyä eläkkeellä oleva raideliikenteen parissa toiminut teknisen alan tutkinnon suorittanut henkilö tai muu raideliikenteen toimihenkilötehtävissä työskennellyt henkilö.

Osaston jäseniä ovat kaikki säädetyn jäsenmaksun maksaneet.

 

Jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.

 

Jos jäsen haluaa erota osastosta, on hänen siitä ilmoitettava osaston toimikunnalle tai sen puheenjohtajalle tai sihteerille.

 

Jäsen katsotaan eronneeksi osastosta, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana.

 

RTTL Seniorit voi kutsua kunniajäsenikseen entisiä pitkäaikaisia jäseniään, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet osaston toimintaa tai ovat toimineet erityisen ansiokkaasti senioreiden hyväksi. Kunniajäsenet hyväksyy RTTL Seniorit kokouksessaan toimikunnan esityksestä.

 

 

 

        4. Hallinto

RTTL Seniorit toimintaa valvoo osaston kokous.

Osaston asioita hoitaa ja sitä edustaa toimikunta.

 

Osaston toimintakausi on varsinaisten kokousten välinen aika.

   

 

        5. Osaston kokous

Osaston kokous pidetään helmikuun loppuun mennessä.

Kutsu kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltäväksi otettavat asiat.

 

 

        6. Osaston kokouksen tehtävät

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä       ääntenlaskijat ja todetaan läsnäolijat

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Käsitellään ja hyväksytään esityslista

Vahvistetaan toimintakertomus

Käsitellään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi ja tulo- ja menoarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi

Päätetään jäsenmaksun suuruus

Valitaan osaston puheenjohtaja joka toinen vuosi

Valitaan kuusi (6) toimikunnan jäsentä, ja kolme (3) varajäsentä

Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa

 

 

        7. Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin osaston toimikunta katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on myös pidettävä, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) osaston jäsenistä sitä vaatii.

 

Kutsu ylimääräiseen osaston kokoukseen on saatettava jäsenistön tietoon vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Toimikunnan on kutsuttava kokous koolle neljäntoista (14) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Kokouksessa voidaan päättää ainoastaan kutsussa mainituista asioista.

 

 

       8. Äänestämien

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestys on avoin, ellei joku jäsen vaadi suljettua lippuäänestystä.

Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaalissa arpa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

 

 

 

 

        9. Toimikunta

Osaston toimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä.

 

Osaston toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Osaston toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä yksi kolmasosa (1/3) toimikunnan jäsenistä.

 

 

        10. Toimikunnan tehtävät

Valita varapuheenjohtaja ja kutsua sihteeri sekä taloudenhoitaja.

Toimia osaston tarkoitusperien toteuttamiseksi ja hoitaa osaston asioita

Huolehtia osaston kokousten antamien tehtävien suorittamisesta

Kutsua kokouksiin sekä valmistella ja esitellä asia kokouksille

Hoitaa osaston varoja

Huolehtia osaston toimintakertomuksen ja tilinpäätösten laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta

Hyväksyy ja erottaa osaston jäsenet

       

       

        11. Tilit ja toiminnantarkastus

Osaston tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on

luovutettava toiminnantarkastajille viimeistään viisitoista (15) päivää ennen osaston kokousta.

 

 

       12. Nimen kirjoittamien   

Osaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

 

       13. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan osaston kokouksen päätös. Muutoksesta on mainittava kokouskutsussa ja muutosta on kannatettava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

 

 

        14. Osaston purkaminen

Osaston purkaminen tapahtuu osaston kokouksen päätöksellä, jolloin vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistujaa on purkamista kannattanut.

Osaston purkamisesta on kokouskutsussa erikseen mainittava.

 

Osaston purkautuessa annetaan sen omaisuus, sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu, Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry:lle tai sen toimintaa jatkavalle liitolle.

 

 

 

Nämä säännöt (nimen muutos) on hyväksytty Raideliikenteen Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto  RTTL ry:n Seniorit toimikunnan kokouksessa Tampereella 18.09.2020.